HOME掲示板目次原付等ナンバー・目次

原付等ナンバー・新潟県(2024年1月2日更新)

コード|市町村 |種|TYPE |平仮名等 【特記】以外は青文字             |備考
15−|   |別|   |1種    |2種乙 |2種甲 |小型特殊 |ミニカー |特定小型 |
  |   | |   |《特記》以外は白色板| 黄色板 | 桃色板 | 緑色板 | 水色板 |白色正方形|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
100|新潟市 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
(旧)|新潟市 | |□3+ |うくなふや   |   |   |   |み  |[設定無]|
  |   | |   |「み」〜・9*…                |
  |   | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     |は  |   |   |   |[設定無]|
  |   |試|□3+ |試     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|新潟市 | |△4+ |あかくけこさたちにほ|い  |あ  |@A  |み  |[設定無]|市役所本庁
  |   | |   |「み」…13*〜、@:「特」の○囲み           | 
  |   | |△4+ |中ぬね    |中  |中  |   |   |[設定無]|中地区事務所
  |   | |△4+ |はふ    |東  |東  |   |   |[設定無]|東地区事務所
  |   | |△4+ |西すせ    |西  |西  |   |   |[設定無]|西地区事務所
  |   | |△4+ |北     |北  |北  |   |   |[設定無]|北地区事務所
  |   | |△4+ |そ     |   |   |   |   |[設定無]|豊栄支所
  |   | |△4+ |つ     |   |つ  |   |   |[設定無]|新津支所
  |   | |□3+ |[設定無]   |[設定無]|[設定無]|   |み  |[設定無]|黒埼支所
  |   | |△4+ |て     |て  |て  |   |[設定無]|[設定無]|黒埼支所
  |   | |△4+ |の     |   |の  |   |   |[設定無]|横越支所
  |   | |△4+ |ま     |ま  |   |   |   |[設定無]|巻支所
  |   | |△4+ |む     |   |   |   |   |[設定無]|白根支所
  |   | |△4+ |め     |   |め  |   |   |[設定無]|亀田支所
  |   | |△4+ |も     |   |   |   |   |[設定無]|潟東支所
  |   | |△4+ |や     |や  |や  |   |   |[設定無]|南地区事務所
  |   | |△4+ |ゆ     |ゆ  |ゆ  |   |   |[設定無]|坂井輪地区事務所
  |   | |△4+ |よ     |よ  |   |   |   |[設定無]|石山地区事務所
  |   | |△4+ |ら     |   |   |   |   |[設定無]|月潟支所
  |   | |△4+ |ろ     |   |   |   |   |[設定無]|不明
  |   | |△4+ |わ     |   |わ  |   |   |[設定無]|岩室支所
  |   |非|□3+ |     |西  |   |   |   |[設定無]|西地区事務所
(旧)|黒埼町 | |△4+ |あ     |か  |さ  |の  |   |[設定無]|
  |   |非|△4+ |た【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|新津市 | |□3= |     |   |   |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
  |   | |□3+ |りよつねならうのくや|にほ  |ろは  |あ  |   |[設定無]|
  |   | |   |まけふこ   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |い【赤】      |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |《白色板》      |   |   |   |   |
  |   |非|□3+ |     |ほ  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|白根市 | |□3+ |つねらむうのくけ |はに  |   |りる  |   |[設定無]|
  |   | |□4= |     |   |   |特  |   |[設定無]|
  |   | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |ひ【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |試|□3+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|豊栄市 | |□3+ |えくけこさすそたちつ|あ  |い  |か  |   |[設定無]|
  |   | |   |てとな    |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|小須戸町 | |□3+ |ち     |い  |い  |   |   |[設定無]|
  |   | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   |非|□3= |無【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   |試|□3= |$     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |上位0使用、$:「商品」縦書き、下段「新潟県」         |
(旧)|横越町 | |□3+ |あ     |   |さ  |た  |   |[設定無]|
(旧)|横越村 | |□3+ |に     |い  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|亀田町 | |□3+ |ほぬるを   |ろ  |い  |い  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |     |ろ  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|岩室村 | |□3+ |うなに    |   |さ  |   |   |[設定無]|
(旧)|西川町 | |□3+ |えたつに   |き  |さ  |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
  |   | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
(旧)|味方村 | |□3+ |に     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|潟東村 | |□3+ |にほみ    |ろ  |   |   |い  |[設定無]|
(旧)|月潟村 | |□3+ |ろは    |い  |   |い  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     |非【赤】 |   |   |   |[設定無]|
(旧)|中之口村 | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |あうえ    |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |「之」の文字小さい                |
(旧)|巻町  | |△4+ |あた    |か  |さ  |農@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
  |   |非|△4+ |非【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
100|新潟市 | |△4+ |あかさたなはまら |き  |も  |との  |み  |[設定無]|
  |   | |   |「み」…20**〜、区名記載なし、平仮名の左に「1」       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
202|長岡市 | |□3+ |るろわ    |こさす |かき  |のはひふほ|   |[設定無]|
  |   | |   |     |   |   |みむ  |   |   |
  |   | |■4= |あい    |   |   |無の  |   |[設定無]|
  |   | |□4= |     |   |   |の  |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |いうえか   |す  |き  |   |わ  |[設定無]|
  |   | |   |2種乙:山吹色、2種甲:濃桃色、ミニ:青に近い色、非課税区別なし    |
  |   |試|3=任 |$     |   |   |の  |   |[設定無]|
  |   | |赤枠縁取り|上位0使用、$:「長岡」、上段「商品車両」          |
(旧)|中之島町 | |□3+ |えかき    |あ  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□4= |     |   |   |特  |   |[設定無]|
(旧)|越路町 | |□3+ |ほぬる    |ろ  |ろ  |   |   |[設定無]|
  |   |試|□3+ |試     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|三島町 | |□3+ |にほ    |いろ  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|山古志村 | |□3+ |に     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|小国町 | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |△3+ |     |   |   |農  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |くさすせ   |い  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□4+ |     |   |   |の  |   |[設定無]|
(旧)|栃尾市 | |△4+ |いろは    |い  |い  |   |   |[設定無]|
  |   | |   |     |   |   |いろ  |   |[設定無]|
  |   | |   |「い」農耕トラクター、「ろ」フォークリフト・ロードローラー      |
(旧)|与板町 | |□3+ |いうえ    |   |   |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「他」の○囲み                | 
(旧)|和島村 | |□3+ |に     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|寺泊町 | |□4=任 |無     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |上位0使用、下段「新潟県」              |
  |   | |□3+ |ほとりぬる   |は  |ろ  |@  |   |[設定無]| 
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
(旧)|川口町 | |□3+ |にぬね    |   |   |た  |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
204|三条市 | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |     |ねの  |む  |   |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |いうえか   |   |   |   |い  |[設定無]|
  |   |当|☆4+ |さ     |す  |せ  |た  |そ  |[設定無]|2011.4.1〜
  |   | |   |ほぼ長方形だが、右上左上角にそれぞれ凹みがある、背景に市の花「ヒメサユリ」のイラ|
  |   | |   |スト                   |
(旧)|下田村 | |□3+ |ろうえ    |   |い  |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
(旧)|栄町  | |△4+ |     |い  |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
205|柏崎市 | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |にとぬかよたれそむう|ほとり |に  |ろにとちり|わ  |[設定無]|
  |   | |   |くやけふこてあさきゆ|   |   |ぬ  |   |   |
  |   | |   |めみひもせす  |   |   |   |   |   |
  |   | |   |「崎」右上が「立」と「大」の2種類存在           |
  |   | |△4+ |あいう    |あ  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |共通1000番台〜                |
  |   |非|□3+ |い【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|■4=任 |     |   |   |無【赤】 |   |[設定無]|
(旧)|高柳町 | |□3+ |はに    |   |   |いろ  |   |[設定無]|
(旧)|西山町 | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□4=任 |無     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |にとちぬる   |ろへ  |   |り  |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
206|新発田市 | |□3+ |れてさゆめみひもせす|ほと  |はに  |にち  |   |[設定無]|
  |   | |   |いろは    |   |   |   |   |   |
(旧)|豊浦町 | |□3+ |て     |   |   |の  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |ひ【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|加治川村 | |□3+ |ふ     |   |   |ま  |   |[設定無]|
(旧)|紫雲寺町 | |□4=任 |無     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |あうえつ   |   |さ  |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
208|小千谷市 | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |     |   |   |   |い  |[設定無]|
  |   | |△4+ |ろはあ    |い  |い  |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
  |   |試|□3+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
209|加茂市 | |□3+ |こな    |そ  |ふ  |め  |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |あ     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□4+ |あ     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
210|十日町市 | |△4+ |うえかき   |い  |い  |の  |   |[設定無]|
  |   | |反射材加工|「か」                   |
  |   | |△4+ |は     |ひ  |   |   |   |[設定無]|川西支所
  |   | |△4+ |な     |   |   |ぬ  |   |[設定無]|中里支所
  |   | |△4+ |ま     |   |   |   |   |[設定無]|松代支所
  |   | |△4+ |や     |   |   |   |   |[設定無]|松之山支所
  |   |当|□4= |A     |A  |A  |A  |A  |[設定無]|2011.4.1〜
  |   | |   |右下に「十日町雪まつり」のキャラクター「ネージュ」のイラスト     |
  |   |試|□4= |試     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
(旧)|川西町 | |□3+ |にぬねの   |き  |   |ち@  |   |[設定無]|
  |   | |   |「ち」農耕用、@:「特」の○囲み            | 
(旧)|中里村 | |□3= |た     |き  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |ちつ    |き  |   |に  |   |[設定無]|
(旧)|松代町 | |□3+ |うえた    |き  |   |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
(旧)|松之山町 | |□3+ |うえかき   |   |   |い  |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
211|見附市 | |□3+ |もせ    |やゆ  |ら  |   |わ  |[設定無]|
  |   | |△4+ |あ     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
212|村上市 | |□4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |やむらか   |なに  |あい  |   |   |[設定無]|
  |   |非|△4+ |     |   |   |た【赤】 |   |[設定無]|
  |   | |   |     |   |   |《白色板》|   |   |
(旧)|荒川町 | |□3+ |ふほま    |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|神林村 | |□3+ |ゆよわ    |く  |   |ぬ  |   |[設定無]|
  |   | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
(旧)|朝日村 | |□4= |     |   |無  |   |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |うえ    |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|山北町 | |□4= |い     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
213|燕市  | |□3+ |     |   |ひふ  |   |   |[設定無]|
  |   | |□4= |     |   |   |特農  |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |こさ    |ま  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|分水町 | |□3+ |えはふほまみむ  |く  |す  |な  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     |《白色板》|   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |     |た【赤】 |   |   |   |[設定無]|
(旧)|吉田町 | |□4= |     |   |   |無特  |   |[設定無]|
  |   | |   |上位0使用                  |
  |   | |□3+ |ろちりかよた  |ろ  |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |ひ     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
216|糸魚川市 | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |〜38**…                 |
  |   | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |…43**〜                 |
  |   | |△4+ |あい    |か  |さ  |   |ろ  |[設定無]|
  |   | |△4+ |う     |   |   |   |   |[設定無]|能生支所
  |   |当|☆4= |え     |[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|2012.10.25〜
  |   | |   |・・・1〜1055、限定交付1000枚           |
  |   |当|☆4= |     |き  |す  |[設定無]|[設定無]|[設定無]|2014頃〜
  |   | |   |欠番:下2桁04、09、42、44、上角なしプレートベースで右側は「ぬーな」の輪|
  |   | |   |郭の出っ張りがある、プレートの縁の内側に緑色の線、市名上に「@世界ジオパークのま|
  |   | |   |ち」【緑】@:世界ジオパークのロゴ、市名右側に「ジオまる」イラスト、プレート右側|
  |   | |   |に「ぬーな」イラスト               |
  |   |非|△4+ |免【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |試|△4+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|能生町 | |□3+ |りぬ    |ろ  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|青海町 | |△4+ |あ     |か  |さ  |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
217|妙高市 | |□4+ |あ     |か  |さ  |無@  |た  |[設定無]|
  |   | |   |「無」農耕用、@:「特」の○囲み、農耕用以外         | 
(旧)|新井市 | |□4= |1【白】   |2【白】 |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |《薄緑板》   |《薄緑板》|   |   |   |   |
  |   | |   |数字の右に「・」、「市」のハネあり、横長プレート、角張っている     |
  |   | |□4= |1【白】   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |《薄緑板》   |   |   |   |   |   |
  |   | |   |数字の右に「・」、「市」のハネなし、横長プレート、角張っている     |
  |   | |□4+ |あ     |さ  |や  |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
(旧)|妙高高原町| |□3+ |えかさた   |い  |け  |   |   |[設定無]|
  |   | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
(旧)|妙高村 | |□3+ |え     |   |さ  |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
218|五泉市 | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |上位0使用、下段「新潟県」              |
  |   | |□3+ |あいえかくけこさせた|つて  |みむ  |@  |ら  |[設定無]|
  |   | |   |となにねのはひふほま|   |   |   |   |   |
  |   | |   |やゆよりるれろわ |   |   |   |   |   |
  |   | |   |共通500〜、@:「特」の○囲み            | 
  |   | |□4= |あ     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |当|   |     |   |   |   |   |   |2013.11.1〜
  |   | |□4=右上|G     |[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|本庁舎
  |   | |   |・・・1〜                  |
  |   | |   |G     |[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|村松支所
  |   | |   |・100〜                  |
  |   | |   |左上「いずみちゃん」イラストと文字、右下「桜タマ吉」のイラストと文字   |
  |   |非|□3+ |わ【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|村松町 | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |上位0使用                  |
  |   | |□3+ |とちりぬをわかよたれ|ろ  |い  |   |い  |[設定無]|
  |   | |   |そつねなら   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     ひ【赤】 |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |     |《白色板》|   |   |   |   |
  |   |試|△4+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
222|上越市 | |△4+ |うえにはひふ  |かき  |さ  |に  |   |[設定無]|
  |   |当|☆4=右上|A     |B  |C  |E  |D  |[設定無]|2012.11.1〜
  |   | |   |欠番:下2桁42、49、長方形ベースで右上角、左上角に内側に向かっての凹みあり、|
  |   | |   |プレート上部は桜の桃色と「上杉謙信公のふるさと」の文字、左側と市名右側に「上越忠|
  |   | |   |義隊けんけんず」のイラスト、全体の背景に桜の舞う花びらが描かれている   |
  |   |当|☆4=右上|A     |B  |C  |E  |D  |[設定無]|2020.5.1〜
  |   | |   |従来様式との選択制、デザイン等同上            |
  |   |試|△4+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|安塚町 | |□3+ |にほ    |い  |い  |ろ  |   |[設定無]|
(旧)|浦川原村 | |□3+ |はに    |い  |   |いそ  |   |[設定無]|
  |   | |   |「い」農耕用、「そ」フォークリフト            | 
  |   |非|□3+ |     |い【赤】 |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |     |《白色板》|   |   |   |   |
(旧)|大島村 | |□3+ |ろは    |い  |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     |い【赤】 |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |     |《白色板》|   |   |   |   |
(旧)|牧村  | |□3+ |う     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|柿崎町 | |□3+ |えたち    |   |   |に  |わ  |[設定無]|
  |   | |   |崎の大が立、「町」が特徴的              |
  |   | |   |つてと    |く  |   |に  |わ  |[設定無]|
(旧)|大潟町 | |□3+ |けこ    |た  |   |   |い  |[設定無]|
(旧)|頸城村 | |□3+ |     |   |き  |むら  |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |く     |び  |   |ら  |   |[設定無]|
(旧)|吉川町 | |□3= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |ほとちも   |ろ  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |     |   |   |@  |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
(旧)|中郷村 | |□3+ |えか    |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|板倉町 | |□3+ |きくけ    |つ  |や  |に  |   |[設定無]|
(旧)|清里村 | |□3+ |き     |よ  |   |無と  |   |[設定無]|
  |   | |■4= |き     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|三和村 | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |ほま    |   |い  |   |   |[設定無]|
(旧)|名立町 | |□3+ |あい    |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
223|阿賀野市 | |□3+ |あい    |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |     |い  |   |   |   |[設定無]|支所不明
  |   | |□3+ |う     |う  |   |   |   |[設定無]|安田支所
  |   |試|□3+ |あ     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|安田町 | |□3+ |にほとちり   |   |い  |@  |い  |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
  |   |試|□3+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|京ケ瀬村 | |□3+ |にほ    |い  |   |ろ  |   |[設定無]|
(旧)|水原町 | |□3+ |ぬるわ    |ろ  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|笹神村 | |□3+ |きけこ    |   |あ  |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
224|佐渡市 | |□3+ |あいうえか   |   |あ  |あ  |   |[設定無]|
(旧)|両津市 | |□3+ |か     |   |い  |   |   |[設定無]|
(旧)|相川町 | |□3+ |う     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|佐和田町 | |□3+ |さにろ    |い  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|金井町 | |□3+ |こた    |   |か  |   |   |[設定無]|
(旧)|新穂村 | |□3+ |ま     |   |い  |   |   |[設定無]|
(旧)|畑野町 | |□3+ |に     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|真野町 | |□3+ |ほ     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|小木町 | |□3+ |は     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|羽茂町 | |□3+ |う     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|赤泊村 | |□3+ |に     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
225|魚沼市 | |△4+ |あ     |   |   |あ  |あ  |[設定無]|堀之内支所
  |   | |△4+ |い     |   |   |   |い  |[設定無]|小出支所
  |   | |△4+ |う     |う  |   |   |   |[設定無]|湯之谷支所
  |   | |△4+ |え     |   |   |   |   |[設定無]|広神支所
  |   | |△4+ |き     |   |   |き  |   |[設定無]|入広瀬庁舎
  |   | |△4+ |く     |   |   |く  |   |[設定無]|守門庁舎
(旧)|堀之内町 | |□3+ |えはひふ   |   |さ  |た  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |な【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|小出町 | |□3+ |いつてとな   |か  |さ  |   |   |[設定無]|
  |   | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 (旧)|湯之谷村 | |□3+ |いろは    |ゆ  |   |   |   |[設定無]|
  |   | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
(旧)|広神村 | |□3+ |かきくけ   |あ  |   |   |あ  |[設定無]|
(旧)|守門村 | |□3+ |あいう    |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|入広瀬村 | |□3+ |ろ     |   |   |い  |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
226|南魚沼市 | |□3+ |あえか    |   |あ  |あ  |   |[設定無]|市役所(六日町)
  |   | |□3+ |い     |い  |い  |   |い  |[設定無]|大和支所
  |   | |□3+ |う     |   |う  |う  |   |[設定無]|塩沢支所
  |   | |□3+ |く     |   |   |   |   |[設定無]|払出庁舎不明
(旧)|六日町 | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |ちかたれそつねならむ|ろは  |ろ  |   |   |[設定無]|
  |   | |   |うの    |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |@【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |@:「非」の○囲み                |
(旧)|大和町 | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |ぬるをわ   |ろ  |い  |   |   |[設定無]|
  |   | |□4+ |あわ    |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|塩沢町 | |■4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |とひまみむめも  |く  |   |い  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |く     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
227|胎内市 | |□3+ |あ     |あ  |あ  |   |   |[設定無]|中条支所
  |   | |□3+ |い     |   |   |   |   |[設定無]|黒川支所
  |   | |□3+ |え     |   |   |   |   |[設定無]|支所不明
(旧)|中条町 | |□3+ |すせちてねのふま |は  |ろ  |は  |   |[設定無]|
(旧)|黒川村 | |□3+ |はひ    |か  |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
300|北蒲原郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
307|聖籠町 | |□3+ |うちつ    |か  |   |なに  |   |[設定無]|
  |   |試|□3+ |商     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
340|西蒲原郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
342|弥彦村 | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |上段「弥彦」、「彦」は略字              |
  |   | |□4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |…40**〜、上段「弥彦村」、通常の「彦」          |
  |   | |□3+ |ろにほと   |ろ  |い  |   |あ  |[設定無]|
  |   |非|□3+ |い【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
360|南蒲原郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
361|田上町 | |□3= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |いひふほ   |か  |   |な  |は  |[設定無]|
  |   |非|□3+ |た【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
380|東蒲原郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
385|阿賀町 | |□3+ |あい    |か  |さ  |た  |ひ  |[設定無]|
(旧)|津川町 | |□3+ |はひほうえ   |き  |す  |か  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     |か【赤】 |   |   |   |[設定無]|
  |   |試|□3+ |臨     |   |   |   |   |[設定無]|
(旧)|鹿瀬町 | |□4= |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |いう    |か  |さ  |   |   |[設定無]|
(旧)|上川村 | |□3+ |うえ    |か  |   |   |   |[設定無]|
(旧)|三川村 | |□3+ |     |   |   |の  |   |[設定無]|
  |   | |△4+ |わ     |   |か  |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |ひ【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
400|三島郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
405|出雲崎町 | |□3+ |いとちり   |ろ  |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
460|南魚沼郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
461|湯沢町 | |□3+ |ほと    |   |   |い  |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |い【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
480|中魚沼郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
482|津南町 | |△4+ |い     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   | |□3+ |いけこさすせそた |い  |あ  |あいえかき|い  |[設定無]|
  |   | |△4+ |す     |   |   |   |   |[設定無]|
  |   |非|□3+ |     |無【赤】 |   |   |   |[設定無]|
  |   | |   |     |《白色板》|   |   |   |   |
  |   |試|□3+ |試     |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
500|刈羽郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
504|刈羽村 | |■4=任 |     |   |   |無  |   |[設定無]|
  |   | |   |下段「新潟県」                 |
  |   | |□3+ |いろはにぬ   |い  |い  |@  |い  |[設定無]|
  |   | |   |@:「特」の○囲み                | 
  |   |当|△3= |K     |[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|[設定無]|2016.6.1〜
  |   | |   |従来様式との選択制、欠番:各位4、9、上段「刈羽村」の代わりに「かりわ」、右側背|
  |   | |   |景に「砂丘桃と桃の花、稲穂」イラスト             |   |非|□3+ |ひ【赤】   |   |   |   |   |[設定無]|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
580|岩船郡 |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
581|関川村 | |□3+ |にぬね    |か  |さ  |つ  |わ  |[設定無]|
586|粟島浦村 | |□3+ |いあ    |いあ  |あ  |あ  |あ  |[設定無]|