HOME掲示板目次新一桁】(1962.8.16〜1976.11.30)
新1新2新3新4新5新6新7新8新9新0

一桁2ナンバー(普通乗合)(2024年2月18日更新)

事業用自家用官公署用貸渡用駐留軍確認済み

地名 組もの・中型番号標 |組もの・大型番号標 |注釈
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札  2は12**   |2ゆ     |
函       |      |
室       |      | 
帯       |      |
釧       |      |
北  2は・28*   |2ゆ・・7*   |
旭  2は・20*   |      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮  2す148*   |2ゆ・21*   |
福島 2す122*   |      |   
岩       |2ゆ・17*   |
青  2す156*   |2ゆ・25*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新  2すれ239*  |2す742*   |
長       |2や     |注1
長野       |2さ・・7*   |注2
松本       |      |注2
山形       |      |
秋       |      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
品  2す・68*   |2せ・11*   |注3
品川 2な・50*   |2そ・・6*   |注4
足       |2せ・11*   |注3
足立       |      |注4
練       |      |注3
練馬 2す・38*   |      |注4
多       |      |注3
多摩 2な・85*   |      |注4
神       |      |注3
横浜       |      |注4
相模       |2め・22*   |注4
埼  2そ182*   |2せ・53*   |
群       |      |
千       |2せ・2**   |注5
千葉       |      |注6
習志野      |      |注6
茨       |      |
栃  2す・15*   |      |
山梨 2す・13*   |      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  2れ・28*   |2すせ    |注7
名古屋 2れ5001〜803*|2そ・24*   |注8
   ろ・43*   | ゆ・・8*   |
三河 2れ137*   |2さ・15*   |注8
三  2れ273*   |2せ・10*   |
静       |      |注3
静岡       |      |注4
浜松       |      |注2
岐       |      |
福井 2れ155*   |2せ・15*   |
石       |      |
富       |2そ・***   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  2す     |2は・・4*   |注3
大阪 2す295*   |2は・30*   |注4
泉  2す・20*   |      |注4
京  2す・83*   |2せ     |
兵       |      |注3
神戸 2に166*   |2ぬ・・7*   |注4
姫路 2さ・36*   |2な・・**   |注4
奈       |      |
滋       |      |
和  2す・32*   |      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広       |2に・22*   |注9
広島       |      |注10
福山 2さ・20*   |2さ308*   |注10
鳥  2す・42*   |      |
嶋       |      |注11
島根       |      |注12  
岡       |      |
山  2す235*   |      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香       |2や108*   |
徳       |      |
愛媛       |2な115*   |
高  2す172*   |2は105*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福       |      |注3
福岡 2す222*   |2は105*   |注4
北九州      |2さ・・7*   |注4
長崎       |      |
@厳原      |      |注13
佐世保      |      |注14
大分 2す・10*   |      |
佐       |      |
熊       |2に・13*   |
宮崎       |      |
鹿       |2す505*   |
@大島      |      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖       |      |注15
@宮古      |      |注16
@八重山      |      |注16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−